Jednou z klíčových aktivit projektu “Metodik” byla tvorba výukových aplikací pro mobilní zařízení (tablety). Cílem aktivity bylo vytvořit šest vzdělávacích mobilních aplikací jako praktickou podporu pro náslechové hodiny a pro volné využití v praxi cílové skupiny. Tyto ryze české aplikace vznikly za vzájemné spolupráce předmětových metodiků M, Čj, Aj, Z, D, Ch realizátora, programátorů partnera, vysokoškolského metodika a předmětových metodiků ze spolupracujících škol. Mobilní aplikace jsou cíleny pro OS Android, který je v současné době zřejmě nejrozšířenější platformou pro tato zařízení.
V této aktivitě spatřujeme inovativní novou roli pedagoga – je myšlenkovým autorem aplikace, která odpovídá jeho výukovým a didaktickým potřebám („sám ji navrhuje“). Učí se komunikovat s programátory a umožňuje jejich „přímé ladění v praxi“.

Během realizace aktivity prošel expertní tým mnohými úskalími, které byly zapříčiněny především zcela novým a inovativním postupem při výrobě aplikací, tzn. výroba aplikace „na míru“ na základě definovaných potřeb ze strany cílových skupin. Aplikace byly několikrát oproti původním plánům aktualizovány, doplněny o další podněty, metodicky oponovány ze strany odborného univerzitního didaktika (PhDr. Lucie Rohlíková, PhD.), dokonce byly do výroby grafických podkladů zapojeni i žáci. To vše však přineslo mimořádný výsledek v podobě šesti aplikací ušitých na míru pro jednotlivé předměty a dané vzdělávací cíle.
Smělě můžeme tvrdit, že takovéto aplikace nemají v českém prostředí zatím obdobu.

Aplikace jsou zaměřeny na tyto předměty a stupně ZŠ:

  • MATEMATIKA (I. stupeň) – autorka Mgr. Monika Kocianová
  • ČESKÝ JAZYK (I. stupeň) – autorka Mgr. Markéta Kopecká
  • ANGLICKÝ JAZYK (I. i II. stupeň) – autorka Mgr. Linda Řešátková
  • ZEMĚPIS (II. stupeň) – autorka Mgr. Kamila Kratochvílová
  • DĚJEPIS (II. stupeň) – autor Mgr. Michal Hrbáček
  • CHEMIE (II. stupeň) – autorka Ing. Helena Dušičková